Buddhismus


Theravada


Buddhismus theravadového vyznání je hlavní náboženství země a 90% populace je mu věrno. Školy učí buddhistické principy a morálku jako část učebních osnov (mimo muslimských oblastí na jihu). Buddhismus Théraváda je jednou ze dvou hlavních škol praktikovaných v Asii a v Thajsku pojímá do svého obsahu elektickou směs animistických a hinduistických elementů. Zbývajících deset procent populace se hlásí k buddhistickému směru Mahayana, k hinduismu, k sikhům, k muslimům a ke křesťanům. Skoro všechny buddhistické náboženské obřady probíhají ve watu - kombinaci kláštera a chrámu. V Thajsku je jich kolem 40 000 a rostou stále nové. Mnišská komunita čítá kolem 250 000 mnichů. Společensky se očekáva, že se každý thajský muž přinejmenším jednou ve svém životě stane mnichem na období přibližně 3 měsíců, aby studoval Buddhismus a žil buddhistickým způsobem v klášteře. Současný Král Bhumiphol Adulyadej se stal mnichem v roce 1956 a pobýval v klášteře Wat Bovornivet. Korunní Princ Vajiralongkorn, jediný syn Krále byl mnichem v roce 1978.


Náboženství nebo životní styl ?


Buddhismus je pravděpodobně nejtolerantnější náboženství světa a je schopno koexistovat s jakýmkoliv jiným náboženstvím (většina ostatních náboženství chce být exkluzivní a není schopna často zároveň strpět Buddhismus). Často se také říká, že buddhismus je spíše než náboženství životní styl. Thajsko má dlouhou minulost náboženské tolerance. Ačkoli je král tradičně Buddhista, vedle toho že je hlavou státu, je stoupenec všech náboženství vyznávaných lidmi jeho země. Získávání čehokoliv prostřednictvím síly nebo silou je kompletně proti logice Buddhova učení. Buddhismus není jen mnohem více tolerantní než jiná náboženství, ale je také méně institucionalizovaný. Neexistuje žádný buddhistický Vatican. Proto většina pozemských záležitosti, od nemovitého vlastnictví až k uchování buddhistických architektonických památek, je pod správou thajské vlády a jejího Oddělení náboženských záležitostí při Ministerstvu školství.


Jak se chovat v chrámu


- Nevstupujte v tričku nebo v šortkách, krátkých kalhotách nebo jiném nevhodném oděvu. Jestliže se díváte na Thajce kolem vás, uvidíte způsob oblékání, který upřednostňují.
- Ve všech buddhistických chrámech se musí zouvat boty. Nebojte se špíny; podlahy takových míst jsou obvykle velmi často uklízeny.
- Buddhistckým mnichům je zakázáno dotýkat se nebo být dotýkaný ženou nebo přijímat cokoliv z její ruky. Jestliže žena musí dát něco mnichovi nebo novicovi, předá to nejprve muži, který to předá dál. Nebo mnich nebo novic rozprostře kus šafránového šatu nebo kapesníku před sebou a žena na něj položí dar.
- Všechny Buddhovy obrazy a zpodobnění, velké nebo malé, úplné nebo i jen fragmenty, jsou pokládané za posvátné objekty. Je nepřípustné vstupovat na ně např. při fotografování nebo, obecně dělat cokoliv co by mohlo ukazovat nedostatek respektu."


Co je to buddhismus


Pokusíme se zodpovědět otázku zda je Buddhismus náboženství nebo filozofie nebo životní styl. Přirozené náboženství a proto nepreferuje ducha nebo tělo. Jeho etika se úzce přibližuje přirozenému právu. Buddhismus je také považován za ateistické náboženství, protože nespočívá v konzervativní teorii Boha a Duše, kterou nelze dokázané experimenty ani intuicí. Buddhismus je učením Buddhy (Osvícený), ačkoliv přesnější označení zní Gautama Buddha. Ten je odlišován od tří méně známých Buddhů, kteří ho předcházeli a od pátého a posledního Buddhy, který, jak je předpovězeno, přijde v roce 4457 našeho letopočtu. Buddhisté věří, že Guatama Buddha byl pětistou inkarnací jedné bytosti: příběhy těchto pěti stovek životů jsou shrnuty v Jatace a poskytují informace pro mnohé thajské umělce. Hinduisté rovněž akceptují Gautama Buddhu a zařazují ho do svého panteonu. Chápou ho jako devátou manifestaci (reinkarnaci) boha Višnu.


Mnišství


V Thajsku najdete asi 250 000 členů Sanghy (mniši), kteří přijímají buddhismus Théraváda, řídí se Střední cestou a hlásají mezi lidmi Dharmu. Životní styl mnicha zahrnuje 227 striktních pravidel, včetně celibátu a odmítání osobního majetku kromě darů. Den každého mnicha začíná almužnou po okolí kláštera, kdy laikové mohou mnichům darovat jídlo a tím tak sami získají prospěch (zásluhu). Potom mniši především meditují, zpívají, vyučují a studují. V Thajsku se vyskytují dvě sekty Sangha - Thammayutika, která klade silný důraz na vzdělanost a meditaci, a Mahanikai, která má mnohem delší tradici a podporuje mnichy v konání mnoha aktivit uvnitř mnišské komunity. Většinou nejrespektovanější mniši každé komunity vyučují, poskytují konzultace a rozsuzují místní spory. Ve venkovských oblastech jsou často mluvčími vesničanů, a to zejména ve sporných otázkách v oblasti životního prostředí a vlastnictví půdy. Ačkoliv některé Thajky nastupují dráhu jeptišek, nepodléhají oficiálním pravidlům a netěší se takovému respektu jako mniši. Mnišství není závazkem na celý život: muž může opustit Sanghu bez následků celkem třikrát a všeobecně se očekává, že každý muž v Thajsku vstoupí během svého života do mnišského stavu alespoň na krátkou dobu. Tento zvyk je tak hluboce zakořeněný v thajské společnosti, že většina thajských podniků poskytuje svým zaměstnancům plat po dobu, kdy se zdržují v klášteře. Nutno ovšem objektivně přiznat, že současná amerikanizovaná thajská zlatá mládež začíná být v tomto směru značně "vlažná".


Mniši v moderní společnosti


V minulých letech někteří mniši rozšířili svoji roli na mluvčí vesničanů a stali se vlivnými aktivisty: mniši např. hráli klíčovou roli v ostré kampani namířené proti výstavbě přehrady Pak Mun v Issanu. Dalším příkladem jsou obyvatelé kláštera Wat Tham Krabok (Saraburi), kteří úspěšně přebudovali svůj klášter na protidrogové rehabilitační centrum. Vzrůstající angažovanost mnoha mnichů ve světském prostředí však není přijímána jednomyslně, tak např. projekt znovu zalesnění a kampaň zaměřená proti těžbě dřeva v údolí Mae Sai v severním Thajsku vedená mnichem Ajarn Pongsakou vyvolali proti němu obvinění, které pravilo: "Je to vlezlý mnich, který se cpe tam, kde nemá co pohledávat."
Veřejnost zejména otevřeně opovrhuje mnichy, kteří opovrhují zásadami mnišského stavu, podléhají světským lákadlům, kupují mercedesy, rolexky, kouří a flirtují, předpovídají výhry v loterii a tak podobně. Společnost je s buddhismem a tedy i s mnišstvím natolik provázaná, že každý skandál vyvolává ostrou reakci. Skandály mnichů nejsou častým jevem, ale každý odhalený je veřejně "propírán" a rozhodně není tabuizován jako je tomu často v katolickém kléru.


Buddhistická praxe


Thajští buddhisté ve svém praktikování víry usilují především o znovuzrození ve vyšší inkarnaci, než je ta stávající, a pranic se nesnaží o dosažení mety nejvyšší, tedy osvícení a vstupu do Nirvány. Pomyslný žebříček reinkarnací začíná inkarnací ve zvíře, potom následuje inkarnace ženy, dále pak muže a inkarnace mnicha přichází až na úplném vrcholu. Hierarchie je dost komplikovaná a jednotlivé reinkarnace jsou spolu velmi těsně svázány a přísně navazuje jedna na druhou a každá z nich závisí na dobrých či zlých činech spáchaných v minulém životě, které se akumulují v karmě, neboli osudu - proto je zde také thajská obscese z "konání dobra".


Konání dobra


(tham bun) se může uskutečňovat mnoha způsoby: darování jídla mnichům nebo věnování finančních prostředků blízkému klášteru a dokonce mnoho festivalů je zaměřeno na příležitosti vedoucí ke "konání dobra". Pro thajské muže, dočasně vysvěcené, je velmi důležité nesbírat prospěch pouze pro sebe, ale i pro svoji matku a sestry - bohatší občané mohou nechat vytvořit sochu Buddhy nebo dokonce přispět na výstavbu nového kláštera. Jeden z nejbizarnějších způsobů konání dobra je vypouštění ptáků chovaných v kleci: věřící koupí od prodavačů nabízejících svoje zboží v okolí chrámů jednu nebo i více malých pěnkav a potom je osvobodí ze zajetí., čímž dávají najevo svůj buddhistický soucit, který cítí ke všem živým tvorům. Dlužno říci, že tento způsob obětiny je velmi běžný. Fakt, že ptáci byli svobodní do té doby, než byli zrána chyceni do sítí, nijak nezlehčuje rituál. V přímořských chrámech nebo v chrámech na březích řeky jsou ptáci často nahrazováni rybami nebo dokonce mladými želvičkami.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY


Buddha a jeho život

Ikonografie buddhismu

Chování, zvyky

Meditace

Buddhismus v Thajsku - seminární práce Barbora Grossová (pdf, 2012)